Ochrana osobních údajů


S osobními daty klientů je nakládáno dle zákona č. 110/2009 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen "GDPR")

Správce: Mgr. David Macek

Email: info@psycholog-macek.cz

Telefon: +732 611 431

Osobní údaje klienta, včetně zvláštních kategorií osobních údajů jsou správcem zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR za účelem poskytování terapie, psychologického poradenství a psychodiagnostiky a v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. f) za účelem ochrany oprávněných zájmů správce v případě sporu ze smlouvy, pokud v konkrétním případě nepřevažují zájmy klienta nad zájmy správce.

Příjemce osobních údajů klienta je správce osobních údajů a na základě souhlasu klienta (u nezletilých klientů jeho zákonného zástupce) ve výjimečných případech rovněž osoby spolupracující se správcem, výhradně však v zájmu klienta a za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi klientem (nebo u nezletilých klientů jeho zákonným zástupcem) a správcem.

Správce zpracovává osobní údaje klienta (u nezletilých klientů i jeho zákonného zástupce) na základě písemného souhlasu poskytnutého klientem nebo jeho zákonným zástupcem. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným předpokladem pro relevantní poskytnutí služeb správcem klientovi. Správce uchovává osobní údaje klienta po dobu poskytování služeb klientovi a dále po dobu pěti let od poslední konzultace.

Klient (či jeho zákonný zástupce) bere na vědomí, že je oprávněn:

  • Kdykoli odvolat udělený souhlas jako celek nebo pro některý z uvedených účelů samostatně

  • Vyžádat si informace o tom, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány

  • Vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů

  • Žádat výmaz svých osobních údajů, pokud pro jejich zpracování nepřetrvává důvod

  • Žádat omezení zpracování údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasí s jejich výmazem

  • Žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů

  • Dostat odpověď na svou žádost adresovanou správci bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem

  • Podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, Praha 7,170 000), pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušen GDPR.